Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Świdnicki Klub Żeglarski „QBRYG” – 12 kwietnia 2024 o 16:00

Koleżanki i Koledzy Żeglarze, członkowie Stowarzyszenia Świdnicki Klub Żeglarski QBRYG!

Informujemy iż Walne Zebranie odbędzie się w piątek 12 kwietnia 2024 roku o godzinie 16:00 w siedzibie klubu. W przypadku braku kworum zgromadzenie odbędzie się tego samego dnia o godzinie 17:00 bez względu na liczbę obecnych członków.

Proponowany Porządek Obrad :

1. Otwarcie posiedzenia.

2.  Stwierdzenie prawidłowości  zwołania Walnego Zebrania  zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powołanie i wybór członków komisji skrutacyjnej.

6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

7. Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej.

8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2023 r.

– sprawozdanie Zarządu z działalności

– sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową.

9. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2023 r.

10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 r.

11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu.

12. Wybór nowych Władz Klubu.

-Zarządu Klubu.

-Komisji Rewizyjnej.

–Sądu Koleżeńskiego.

13. Przedstawienie projektu planu pracy Stowarzyszenia i planu finansowego na rok 2024.

14. Zatwierdzenie planu pracy Stowarzyszenia i planu finansowego na rok 2024.

15. Sprawy różne, rozmowy o ewentualnych zmianach w statucie.

16. Zakończenie obrad.

Z żeglarskim  pozdrowieniem,

W imieniu Klubu

kmdr SŚKŻ „QBRYG” Sławomir Baliński

Osoby które nie opłaciły składek wzywa się do uregulowania zaległych składek członkowskich do 12.04.2024. Wysokość składki wynosi 200 zł rocznie.

nr rachunku Stowarzyszenia w PKO BP SA

Nr. 33 1020 5138 0000 9702 0087 1665

Nie dotyczy to członków honorowych i wspierających, którzy nie płacą składek.