Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Świdnicki Klub Żeglarski „QBRYG” – 22 kwietnia 2022 o 18:00

Koleżanki i Koledzy Żeglarze, członkowie Stowarzyszenia Świdnicki Klub Żeglarski QBRYG!

Informujemy iż Walne Zebranie odbędzie się w piątek 22 kwietnia 2022 roku o godzinie 18:00 w siedzibie klubu. W przypadku braku kworum zgromadzenie odbędzie się tego samego dnia o godzinie 19:00 bez względu na liczbę obecnych członków.

Szczegóły związane z organizacją będą podane później i będą związane z aktualnie obowiązującymi wytycznymi przeciwepidemicznymi.

Proponowany Porządek Obrad :

1. Otwarcie posiedzenia.

2.  Stwierdzenie prawidłowości  zwołania Walnego Zebrania  zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powołanie i wybór członków komisji skrutacyjnej.

6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

7. Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej.

8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2021 r.

– sprawozdanie Zarządu z działalności

– sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową.

9. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2021 r.

10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r.

11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu.

12. Wybór nowych Władz Klubu.

-Zarządu Klubu.

-Komisji Rewizyjnej.

– Sądu Koleżeńskiego.

13. Przedstawienie projektu planu pracy Stowarzyszenia i planu finansowego na rok 2022.

14. Zatwierdzenie planu pracy Stowarzyszenia i planu finansowego za rok 2022.

15. Sprawy różne, rozmowy o ewentualnych zmianach w statucie.

16. Zakończenie obrad.

Przed spotkaniem  proszę o uregulowanie zaległych składek członkowskich, nr rachunku Stowarzyszenia w PKO BP SA

Nr. 33 1020 5138 0000 9702 0087 1665 lub podczas zebrania gotówką u Skarbnika.

Z żeglarskim  pozdrowieniem,

W imieniu Klubu

kmdr SŚKŻ „QBRYG” Sławomir Baliński

Osoby które nie opłaciły składek wzywa się do uregulowania zaległych składek członkowskich do 22.04.2022. Wysokość składki wynosi 200 zł rocznie. Nie dotyczy to członków honorowych i wspierających, którzy nie płacą składek.