Koleżanki i Koledzy Żeglarze, członkowie Stowarzyszenia Świdnicki Klub Żeglarski QBRYG!

Informujemy iż Walne Zgromadzenie odbędzie się w piątek 14 czerwca 2019 roku o godzinie 18:00. W przypadku braku kworum zgromadzenie odbędzie się tego samego dnia o godzinie 19:00 bez względu na liczbę obecnych członków.

Proponowany Porządek Obrad :
1. Otwarcie posiedzenia.
2.  Stwierdzenie prawidłowości  zwołania Walnego Zebrania  zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie i wybór członków komisji skrutacyjnej.
6. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
7. Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2018 r.
– sprawozdanie Zarządu z działalności
– sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową.
9. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 r.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
12. Przedstawienie projektu planu pracy Stowarzyszenia i planu finansowego na rok 2019.
13. Zatwierdzenie planu pracy Stowarzyszenia i planu finansowego na rok 2019.
14. Sprawy różne, rozmowy o ewentualnych zmianach w statucie.
15. Zakończenie obrad.

Przed spotkaniem  proszę o uregulowanie zaległych składek członkowskich, nr rachunku Stowarzyszenia w PKO BP SA
Nr. 33 1020 5138 0000 9702 0087 1665 lub podczas zebrania gotówką u Skarbnika.

Z żeglarskim  pozdrowieniem,

Zarząd Stowarzyszenia QBRYG.

 Osoby które nie opłaciły składek wzywa się do uregulowania zaległych składek członkowskich do 14.06.2019. Nie dotyczy to członków honorowych i wspierających, którzy nie płacą składek.
Spotkanie robocze przed Walnym Zebraniem obędzie się w Klubie 7 czerwca.